Το NLP:EL συστάθηκε τον Μάρτιο του 2020 και αποτελεί ένα από τα επίσημα αναγνωρισμένα CLARIN Knowledge Centres (CLARIN K-Centres) της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ), τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ) στην Ελλάδα καθώς και τις Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας. Στην ομάδα του NLP:EL συμμετέχουν ερευνητές, επιστημονικοί συνεργάτες και ακαδημαϊκοί με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας (ΓΤ), των Γλωσσικών Πόρων (ΓΠ) και της Νοηματικής Γλώσσας.

Υποστηρίζοντας την έρευνα στον τομέα της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, των Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας καθώς και την ψηφιακή ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας, το NLP:EL έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

  • χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με εργαλεία ή/και υπηρεσίες Γλωσσικής Τεχνολογίας (επιστημονικές δημοσιεύσεις, εγχειρίδια & οδηγούς χρήσης),

  • υποστήριξη και οδηγίες αναφορικά με την ευρεσιμότητα, προσβασιμότητα και χρήση εργαλείων και διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας,

  • ενημέρωση και υποστήριξη αναφορικά με την έρευνα και την ανάπτυξη Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας (μέσω του εξειδικευμένου ιστότοπου: http://sign.ilsp.gr/signilsp-site/index.php/en/home-3/) καθώς και πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας, ειδικών διεπαφών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ανάπτυξης και επισημείωσης νοηματικών πόρων και ανάπτυξης τεχνολογιών επεξεργασίας νοηματικών δεδομένων,

  • πρόσβαση στο Γραφείο Υποστήριξης.

Η δημιουργία του NLP:EL αποτελεί δράση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του CLARIN ERIC από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Το ΙΕΛ είναι ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά". Αποστολή του ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά" είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής και της Πολιτιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

CLARIN ERIC K-Centre Certificate - NLP:EL