Νομικά θέματα & θέματα πολιτικής

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα νομικά έγγραφα και έγγραφα πολιτικής που διέπουν τόσο τη δημιουργία όσο και τη λειτουργία της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, καθώς και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την αδειοδότηση των Γλωσσικών Πόρων.

Οι διαδικασίες και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL καθορίζονται από ένα σύνολο νομικών εγγράφων και εγγράφων πολιτικής που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους (κατόχους, παρόχους και τελικούς χρήστες των Γλωσσικών Πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών) να συνεργαστούν σε ένα φιλικό και διαφανές περιβάλλον.

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα νομικά έγγραφα, καθώς και τα έγγραφα πολιτικής που καθορίζουν τη δημιουργία και λειτουργία της Υποδομής CLARIN:EL:

Η αδειοδότηση Γλωσσικών Πόρων (ΓΠ) και συγκεκριμένα η επιλογή άδειας χρήσης που δεσμεύει νομικά τον τελικό χρήστη ως προς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης του ΓΠ αποτελούν βασικό μέλημα για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL.

Σύμφωνα με την πολιτική του CLARIN:EL, το οποίο προωθεί την ανοιχτότητα των δεδομένων, πόροι και υπηρεσίες πρέπει ιδανικά να είναι ανοιχτοί ή να διατίθενται τουλάχιστον για ερευνητικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, οι ΓΠ πρέπει να προσφέρονται σύμφωνα με επίσημους νομικούς όρους και συνθήκες που καταγράφονται με σαφήνεια στο κείμενο της άδειας. Οι ΓΠ μπορούν να συνδέονται με περισσότερες από μία άδειες, εάν η πρόσβαση δίνεται με διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικούς χρήστες ή/και χρήσεις.

Η πρόσβαση στους ΓΠ και τις υπηρεσίες επεξεργασίας είναι ανοιχτή σε όλους μέσω του Κεντρικού Καταλόγου CLARIN:EL, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους αδειοδότησης. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στους ΓΠ και τις υπηρεσίες επεξεργασίας μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο οποίο ανήκουν, πάντα σύμφωνα με τους σχετικούς όρους αδειοδότησης.

Τα μεταδεδομένα στο CLARIN:EL είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους και αδειοδοτούνται με Creative Commons Attribution International licence (CC-BY) έκδοση 4.0 ή ανώτερη. Όλοι οι πάροχοι ΓΠ στο CLARIN:EL υποχρεούνται να επιτρέπουν τη συγκομιδή των μεταδεδομένων τους.

Προτεινόμενο σχήμα αδειοδότησης Γλωσσικών Πόρων

Με σκοπό να περιοριστεί η περιπλοκότητα της αδειοδότησης, η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL προτείνει ένα σύνολο πρότυπων αδειοδοτικών σχημάτων από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι πάροχοι Γλωσσικών Πόρων (ΓΠ) την κατάλληλη άδεια για τον ΓΠ που διαθέτουν.

Το πρότυπο σχήμα αδειοδότησης του CLARIN:EL, με σαφή προσανατολισμό στην προώθηση της ανοιχτότητας στο οικοσύστημα των ΓΠ, οργανώνεται σε δύο επίπεδα:

  • Οι άδειες Creative Commons (για τα γλωσσικά δεδομένα) και οι άδειες FOSS (για πόρους λογισμικού) αποτελούν το πρώτο επίπεδο αδειών.​
  • Το δεύτερο επίπεδο αποτελούν ένα σύνολο αδειών που επιτρέπουν τη χρήση ΓΠ ενώ δίνουν στον κάτοχο του ΓΠ τη δυνατότητα να έχει πλήρη έλεγχο της διανομής του ΓΠ: Οι άδειες META-SHARE No Redistribution που δεν επιτρέπουν εκ νέου διάθεση του πόρου θα φέρουν τους "κλειστούς" πόρους με ασφάλεια στην ερευνητική κοινότητα.

Πρόκειται για ένα πρότυπο και καλά τεκμηριωμένο νομικό εργαλείο διαμοιρασμού γνώσης και δημιουργικότητας. Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στον ιστότοπο των Creative Commons. Η προτεινόμενη έκδοση είναι η πιο πρόσφατη, δηλαδή η v4.0.

Μονοσέλιδη παρουσίαση των αδειών Creative Commons και των χαρακτηριστικών τους

Οι Άδειες FOSS (Free Open Source Software) είναι άδειες για ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα:

Οι Άδεις META-SHARE No Redistribution καλύπτουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών αδειοδότησης που απαγορεύουν την αναδιανομή των πρωτότυπων πόρων. Πριν χρησιμοποιήσετε τις άδειες αυτές, επικοινωνήστε με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης για να σας βοηθήσει να επιλέξετε την πιο κατάλληλη για τον πόρο σας και τον τρόπο που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Μονοσέλιδη παρουσίαση των αδειών META-SHARE No Redistribution και των χαρακτηριστικών τους.